LASKIMO

Toimi­vat ja kehit­tyvät taloushallinnon palvelut
KYSY LISÄÄ

Palvelumme

Laski­mo Palve­lut tar­joaa toimivia ja kehit­tyviä taloushallinnon palvelui­ta eri alo­jen toim­i­joille. Pitkän lin­jan koke­muk­semme yrit­täjyy­destä aut­taa meitä kehit­tämään asi­akkaidemme taloushallintoa oikeaan suun­taan — yrit­täjälähtöis­es­ti ja liike­toimin­nan tarpeisi­in poh­jautuen. Mis­siomme on aut­taa jokaista asi­akas­tamme men­estymään ja toim­i­maan entistä tuot­tavam­min onnis­tuneen taloushallinnon avul­la. Tar­joamme asi­akkaidemme käyt­töön koke­muk­semme taloushallinnos­ta, yrit­täjyy­destä ja kehit­tyvistä tekni­sistä mahdollisuuksista.

Kirjanpito ja tilinpäätökset

Huole­hdimme ajan­ta­sais­es­ti yri­tyk­sesi kir­jan­pidos­ta, tilin­päätök­sistä ja lak­isääteis­ten velvoit­tei­den täyt­tymis­es­tä hyvää kir­jan­pito­ta­paa noudattaen.

Osto- ja myyntilaskutus, reskontrat

Pidämme huol­ta, että yri­tyk­sesi lasku- ja mak­suli­ikenne on suju­vaa ja reskon­trat pysyvät ajan tasal­la. Huole­hdimme osto­lasku­jen tarkas­tuk­sen ja mak­satuk­sen pros­es­seista ja hallinnoimme myyn­ti­lasku­ja puolestasi.

Palkanlaskenta

Varmis­tamme, että yri­tyk­sesi palkan­lasken­ta on ajan­ta­saista ja tehokas­ta. Asiantun­te­muk­sel­lamme varmis­tamme, että työ hoituu säädösten, työe­htosopimusten ja työlain­säädän­nön mukaisesti.

Visualisointi ja konsultointi

Helpotamme taloushallintosi tulkit­tavu­ut­ta visu­al­isoin­nin keinoin. Tar­joamme tukea ja ohjaus­ta aina kir­jan­pidon ruti­inikysymyk­sistä mon­imutkaisem­pi­en taloushallinnon haastei­den ratkomiseen.

Toimintojen kehittäminen ja automatisointi

Kehitämme taloushallintosi ratkaisu­ja suju­vam­mik­si ja tuot­tavam­mik­si. Autamme sin­ua ratko­maan mm. taloushallinnon automa­ti­soin­ti­in liit­tyviä kysymyk­siä ja tekemään siitä ennustet­tavaa ja suunnitelmallista.

Ilmoitukset, tuet ja hakemukset

Autamme eri­lais­ten ilmoi­tusten ja hake­musten täyt­tämisessä sekä avus­tuskysymyk­sis­sä. Huole­hdimme esimerkik­si työn­tek­i­jä- ja urakkailmoituksista.

Näin toimimme

Kaik­ki toim­intamme perus­tuu arvoihin, jot­ka kulke­vat mukana jokaises­sa työpäivässämme. Ne joh­dat­ta­vat meitä ja työtämme oikeaan suuntaan.

 

N

Ymmärrämme

Pyrimme jatku­vasti kehit­tämään ymmär­rystämme liike­toimin­nas­tasi. Halu­amme viedä sitä oikeaan suun­taan — yhdessä sin­un kanssasi ja liike­toim­intasi tarpeista läh­tien. Meitä ajaa eteen­päin halu aut­taa sin­ua voimaan hyvin ja menestymään. 

N

Huolehdimme

Huole­hdimme, että yri­tys­toim­intasi velvoit­teet hoitu­vat suju­vasti. Ehdo­tamme akti­ivis­es­ti uusia ratkaisu­ja liike­toim­intasi kehit­tämisek­si ja olemme tuke­nasi päätök­sen­teossa. Hoidamme ruti­in­i­työt niin, että saat rauhas­sa keskit­tyä liike­toim­intasi pyörittämiseen.

N

Toimitamme

Teemme lupaa­mamme työt valmi­ik­si ajal­laan, ripeästi ja tuot­tavasti. Emme ain­oas­taan hoi­da vält­tämät­tömiä töitä, vaan pyrimme aina tekemään eteesi hie­man enem­män. Kaik­ki toim­intamme perus­tuu rehtiy­delle ja ahk­er­alle työn­te­olle, jos­ta voimme olla ylpeitä.

N

Olemme inhimillisiä

Numeroiden takana olemme kaik­ki ihmisiä. Sik­si tun­nistamme ja hyväksymme omat rajamme ja voimavaramme. Huole­hdimme hyv­in­voin­nistamme ja säi­lytämme niin kykymme palvel­la sin­ua parhaal­la mah­dol­lisel­la tavalla. 

Meistä kerrottua

{

Ammattitaitoinen

Kir­jan­pito on ajan tasal­la ja ennakoitavaa.”

{

Ystävällinen

Juha on val­oisa luonne ja hoitaa asi­at jämäkästi.”

{

Luotettava

Aina voi luot­taa siihen, että asi­at hoidetaan.”

{

Asiakaslähtöinen

Juha esit­tää asi­at niin, että asi­akas ymmärtää ne.”

Yhteistyö Sil-Kas Oy

Teemme tiivistä yhteistyötä Sil-Kas Oy:n kanssa. Yhteistyöl­lä vahvis­tamme palvelu­jemme toim­i­tus­var­muut­ta ja mah­dol­lis­tamme jatku­van, monipuolisen kehittymisen. 

 

Laskimo Palvelut oy

Y‑tunnus: 2058787–3

Ota yhteyttä

Juha Mäki
040 531 3823
juha.maki@laskimo.fi

Yhteistyössä

Kumppanin logo

Yhteistyössä

Kumppanin logo