LASKIMO

Toimi­vat ja kehit­tyvät taloushallinnon palvelut
KYSY LISÄÄ

Palvelumme

Tar­joamme käyt­töösi pitkän lin­jan koke­muk­semme taloushallinnos­ta, yrit­täjyy­destä ja kehit­tyvistä tekni­sistä mah­dol­lisuuk­sista. Autamme sin­ua kehit­tämään yri­tyk­sesi taloushallintoa oikeaan suuntaan. 

Kirjanpito ja tilinpäätökset

Huole­hdimme ajan­ta­sais­es­ti yri­tyk­sesi kir­jan­pidos­ta, tilin­päätök­sistä ja lak­isääteis­ten velvoit­tei­den täyt­tymis­es­tä hyvää kir­jan­pito­ta­paa noudattaen.

Osto- ja myyntilaskutus, reskontrat

Pidämme huol­ta, että yri­tyk­sesi lasku- ja mak­suli­ikenne on suju­vaa ja reskon­trat pysyvät ajan tasal­la. Huole­hdimme osto­lasku­jen tarkas­tuk­sen ja mak­satuk­sen pros­es­seista ja hallinnoimme myyn­ti­lasku­ja puolestasi.

Palkanlaskenta

Varmis­tamme, että yri­tyk­sesi palkan­lasken­ta on ajan­ta­saista ja tehokas­ta. Asiantun­te­muk­sel­lamme varmis­tamme, että työ hoituu säädösten, työe­htosopimusten ja työlain­säädän­nön mukaisesti.

Autamme myös näissä

Taloushallinnon perus­palvelu­jen lisäk­si autamme sin­ua kat­so­maan kohti huomista. Monipuolis­ten konsultointi‑, kehit­tämis- ja tukipalvelu­jen avul­la varmis­tamme, että taloushallintosi palvelee yri­tyk­sesi tarpei­ta myös tulevaisuudessa.

Visualisointi ja konsultointi

Helpotamme taloushallintosi tulkit­tavu­ut­ta visu­al­isoin­nin keinoin. Tar­joamme tukea ja ohjaus­ta aina kir­jan­pidon ruti­inikysymyk­sistä mon­imutkaisem­pi­en taloushallinnon haastei­den ratkomiseen.

Toimintojen kehittäminen ja automatisointi

Kehitämme taloushallintosi ratkaisu­ja suju­vam­mik­si ja tuot­tavam­mik­si. Autamme sin­ua ratko­maan mm. taloushallinnon automa­ti­soin­ti­in liit­tyviä kysymyk­siä ja tekemään siitä ennustet­tavaa ja suunnitelmallista.

Ilmoitukset, tuet ja hakemukset

Autamme eri­lais­ten ilmoi­tusten ja hake­musten täyt­tämisessä sekä avus­tuskysymyk­sis­sä. Huole­hdimme esimerkik­si työn­tek­i­jä- ja urakkailmoituksista.

Yhteistyö Sil-Kas Oy

Teemme tiivistä yhteistyötä toisen yrit­täjälähtöisen taloushallinnon toim­i­jan, Sil-Kas Oy:n kanssa. Jatku­va yhteiske­hit­tämi­nen pitää mei­dät ajan tasal­la alan uusim­mista mah­dol­lisuuk­sista ja tuo lisäar­voa asi­akkaillemme. Yhteistyöl­lä takaamme palvelu­jen toim­i­tus­var­muu­den ja toimin­nan jatku­van kehittymisen.

 

Laskimo Palvelut oy

Y‑tunnus: 2058787–3

Ota yhteyttä

Juha Mäki
040 531 3823
juha.maki@laskimo.fi

Yhteistyössä

Kumppanin logo

Yhteistyössä

Kumppanin logo