Arvonlisäverovelvollisuudesta ja sen hyödyistä erityisesti pienyritysten näkökulmasta

marras 12, 2021 | Arvonlisävero

 

Arvon­lisäverov­elvol­lisu­ud­es­ta yleisesti

Tavaroi­ta tai palvelui­ta myyvät yri­tyk­set ovat lain mukaan yleen­sä arvon­lisäverov­elvol­lisia. Arvon­lisävero (ALV) on kulu­tusvero, jon­ka yrit­täjä lisää myymän­sä tuot­teen tai palvelun myyn­ti­hin­taan asi­akkaan mak­set­tavak­si ja tilit­tää verot­ta­jalle. Jos taas yrit­täjä tekee yri­tys­toim­intaansa varten alvin sisältäviä han­k­in­to­ja, voi alvin vähen­tää yri­tyk­sen myyn­tien alvista. Täl­lä tavoin väl­tytään veron kaksinker­taiselta maksamiselta.

Jot­ta yri­tys voi lisätä ja vähen­tää alve­ja, on sen kuu­lut­ta­va alv-rek­isteri­in. Y‑tunnuksen omaa­vat yri­tyk­set tai aloit­tel­e­vat elinkeinon­har­joit­ta­jat voivat ilmoit­tau­tua alv-velvol­lisik­si OmaVerossa. Yri­tys­muo­to ei vaiku­ta alv-velvollisuuteen.

Alv-velvol­lisu­us syn­tyy, kun liike­vai­h­to vuodessa on vähin­tään 15 000 euroa

Liike­vai­h­dol­la tarkoite­taan yri­tyk­sen myyn­ti­t­u­lo­jen yhteen­las­ket­tua sum­maa ilman alvia. Liike­vai­h­toa las­ket­taes­sa ote­taan huomioon tavaroiden ja palvelu­jen arvon­lisävero­lais­sa tarkoite­tut verol­liset myyn­nit (ALV 8a-8d§). Liike­vai­h­toon ei sen sijaan las­ke­ta esimerkik­si yri­tyk­sen käyt­töön han­ki­tun omaisu­u­den myyn­tiä. Liike­vai­h­toon ei myöskään las­ke­ta sel­l­aisia arvon­lisäverot­to­mia myyn­te­jä, kuten ter­vey­den- ja sairaan­hoitopalvelu­jen ja sosi­aal­i­huoltopalvelu­jen myynti.

Vuo­den 2021 alus­sa tulleen arvon­lisävero­lain muu­tok­sen myötä arvon­lisäverov­elvol­lisu­us syn­tyy myyjälle, kun tilikau­den (12kk) liike­vai­h­to on vähin­tään 15 000 euroa (ALV 1501/1993 3§). Yri­tys, jon­ka liike­vai­h­to on vuodessa alle 15 000 euroa voi siis myy­dä tuot­teitaan ja palvelu­jaan verottomasti.

15 000 euron rajaa sovel­letaan 1.1.2021 tai sen jäl­keen alka­vi­in tilikausi­in. Jos tilikausi on alka­nut ennen vuot­ta 2021, liike­vai­h­don raja on 10 000 euroa. Yrit­täjän on tärkeää muis­taa, että ensim­mäi­nen tilikausi on yleen­sä pidem­pi tai lyhyem­pi kuin 12 kk, jol­loin liike­vai­h­to täy­tyy muun­taa vas­taa­maan 12 kuukau­den liikevaihtoa.

Vähen­nysoikeus vapaae­htoisen alv-velvol­lisu­u­den hyö­tynä vähäisessä liiketoiminnassa

Jos yri­tyk­sen liike­vai­h­to on enin­tään 15 000 euroa, puhutaan vähäis­es­tä liike­toimin­nas­ta. Täl­löin yrit­täjä ei lain mukaan ole alv-velvolli­nen. Esimerkik­si sivu­toimisen yrit­täjän liike­vai­h­to ei vält­tämät­tä ylitä 15 000 euron rajaa. Täl­laiset yri­tyk­set voivat kuitenkin hakeu­tua vapaae­htois­es­ti alv-rek­isteri­in. Täl­löin kaik­ista myyn­neistä täy­tyy tilit­tää nor­maal­isti alv, vaik­ka myyn­ti jäisi alle 15 000 euron. Kan­nat­tavaa se voi kuitenkin olla tilanteis­sa, jois­sa aloit­tel­e­va yri­tys esimerkik­si ostaa liike­toim­intaansa varten paljon alv- tuot­tei­ta tai palvelui­ta. Alv-velvolli­nen yri­tys voi vähen­tää osto­jen alvin myyn­tien­sä alveista. Kuitenkaan alvit­tomaan myyn­ti­in kohdis­tu­vista ostoista ei alvia saa vähentää.

Mikäli alv-rek­isteri­in kuu­lumat­toman yri­tyk­sen liike­vai­h­to ylit­tää 15 000 euroa kesken tilikau­den, joutuu yri­tys mak­samaan alvia takau­tu­vasti koko tilikaudelta mah­dol­li­sine viivästysseu­raa­muksi­neen. Vähäistä liike­toim­intaa har­joit­ta­van kan­nat­taa siis etukä­teen arvioi­da, ylit­tääkö tilikau­den myyn­ti 15 000 euron rajan. Rek­isteri­in liit­tymäl­lä yrit­täjä voi varmis­taa sen, ettei takau­tu­via mak­su­ja syn­ny, mikäli liike­vai­h­to ylit­täisikin 15 000 euroa.

Alara­jahuo­jen­nus pienyri­tys­ten etuna 

Huo­jen­nuk­sen tarkoituk­se­na on paran­taa pienyri­tys­ten kasvumah­dol­lisuuk­sia. Jos yri­tys kuu­luu alv-rek­isteri­in, mut­ta sen liike­vai­h­to tilikaudel­la jää alle 15 000 euron, yrit­täjä saa hakea verot­ta­jal­ta takaisin kaik­ki mak­se­tut alvit (alara­jahuo­jen­nus). Jos liike­vai­h­to ylit­tää 15 000 mut­ta jää alle 30 000, yrit­täjä voi saa­da osit­taisen huo­jen­nuk­sen. Alara­jahuo­jen­nus­ta haetaan itse OmaVerossa.

On hyvä muis­taa, että liike­vai­h­toon ei las­ke­ta takaisin saat­ua arvon­lisäveroa vaan alara­jahuo­jen­nus kohdis­tuu liike­toimin­nan muuhun tuottoon.

Arvon­lisäveron tilittäminen

Alvit mak­se­taan yleen­sä kuukausit­tain 12.päivänä. Viimeistään ne on kuitenkin mak­set­ta­va verokuukaut­ta toise­na seu­raa­van kuukau­den 12.päivään men­nessä. Esimerkik­si mar­rasku­un alvit mak­se­taan tam­miku­un 12. päivään mennessä.

Jos vuosit­tainen liike­vai­h­to jää alle 30 000 euron, alvit voi ilmoit­taa ja mak­saa ker­ran vuodessa. Jos vuosit­tainen liike­vai­h­to on alle 100 000 euroa, alvit voi ilmoit­taa neljännesvuosittain.

Arvon­lisävero ilmoite­taan ja mak­se­taan oma-aloit­teis­es­ti Vero­hallinnon OmaVero-palvelus­sa. Toinen vai­h­toe­hto on val­tu­ut­taa tili­toimis­to hoita­maan tämä.

 

Susan­na Sil­ven­noinen / Juha Mäki

Laskimo Palvelut oy

Y-tunnus: 2058787-3

Ota yhteyttä

Juha Mäki
040 531 3823
juha.maki@laskimo.fi

Yhteistyössä

Kumppanin logo

Yhteistyössä

Kumppanin logo