Palkanlisänä annettava verovapaa polkupyöräetu lienee houkutteleva vaihtoehto sekä työnantajalle että työntekijälle

loka 12, 2021 | Luontoisedut

Luon­toise­dut ovat työ­nan­ta­jan työn­tek­i­jälle muu­na kuin rahana työstä suorit­tamia vastikkei­ta palka­nsaa­jan käyt­töön. Pääsään­tö on, että luon­toise­tu on veronalaista ansio­tu­loa, joka arvioidaan käypään arvoon (tulovero­la­ki 1535/1992, TVL 64§).

Polkupyöräe­tu muut­tui vuo­den 2021 alus­ta vuosi­ta­sol­la 1200 euroon saak­ka verova­paak­si luon­toise­duk­si. Tämä tarkoit­taa sitä, että osana raha­palkkaa tai raha­palkan päälle saatu 1200 euron polkupyöräe­tu ei nos­ta ansio­tu­lon vero­tus­ta. Tämä kos­kee myös yrit­täjää itseään, mikäli tämä ei ole yksi­tyi­nen elinkeinon­har­joit­ta­ja (toi­min­i­mi). Toi­min­imiyrit­täjä ei voi jär­jestää itselleen vero­ton­ta polkupyöräe­t­ua sil­lä liik­keen- tai ammat­in­har­joit­ta­ja ei ole työn­tek­i­jän ase­mas­sa. Työ­suhde­matkalipun ja polkupyöräe­dun verova­paa enim­mäis­määrä on yhteen­sä 3 400 euroa eli verova­paa polkupyöräe­tu vähen­netään työ­suhde­matkalipun verova­paas­ta enimmäismäärästä.

 

Millä tavalla polkupyöräetu voidaan antaa?

Polkupyöräe­tu syn­tyy työn­tek­i­jälle, kun työ­nan­ta­ja antaa omis­ta­mansa tai leas­ing­sopimuk­sel­la han­kki­mansa polkupyörän työn­tek­i­jän henkilöko­htaiseen käyt­töön. Olen­naista on, että työn­tek­i­jän käyt­töön annet­ta­va polkupyörä on työ­nan­ta­jan omis­ta­ma. Muu­toin polkupyöräe­dun jär­jestämis­taval­la ei ole vaiku­tus­ta edun verova­pau­teen. Työ­nan­ta­ja voi joko pidät­tää pyörän kus­tan­nuk­set työn­tek­i­jän palka­s­ta tai se voidaan antaa palkan päälle tule­vana lisänä. Verova­paa polkupyöräe­tu voi olla myös osana liikkumispalvelupakettia.

 

Mitä polkupyöräetuun sisältyy?

Polkupyöräe­t­ua sovel­letaan ajoneu­volais­sa määritel­ty­i­hin polkupyöri­in mukaan lukien sähköpolkupyörät. Kuitenkaan esimerkik­si sähköpotku­lau­ta ei ole ajoneu­volais­sa tarkoitet­tu polkupyörä. Polkupyöräe­tu­un kuu­lu­vat myös pyörään kiin­teästi kuu­lu­va varus­teet, kuten val­ot, luk­i­tus ja nastarenkaat. Työ­suhde­pyörän yhtey­dessä annet­ta­va kypärä kuu­luu myös polkupyöräetuun.

Polkupyöräe­dun arvo las­ke­taan lisäämäl­lä varustei­den arvo polkupyörän han­k­in­tahin­taan. Sen sijaan muista varusteista, kuten pyöräi­lykengistä ja – vaat­teista muo­dos­tuu erilli­nen, käypään arvoon perus­tu­va etu.

 

Polkupyöräedun vaikutus työnantajan kustannuksiin

Mikäli polkupyöräe­tu sovi­taan palka­nosak­si, (työn­tek­i­jän raha­palkkaa pienen­netään edun arvoa vas­taaval­la määräl­lä) se ker­ryt­tää työeläket­tä. Eläke­tur­vakeskuk­sen (ETK) lin­jauk­sen mukaan palka­nosak­si sovit­tu polkupyöräe­tu on tyel-ansio­ta edun vero­tusko­htelus­ta riip­pumat­ta. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa sitä, että raha­palkan osana tulev­as­ta polkupyöräe­dus­ta mak­se­taan työeläke­vaku­u­tus­mak­sut huoli­mat­ta siitä, että se on palka­nosana verova­paa. Täl­löin edus­ta mak­se­taan myös työt­tömyys – ja tapaturmavakuutusmaksut.

Mikäli polkupyöräe­tu annetaan sen sijaan palkan­lisänä, polkupyöräe­dun verova­paan tulon ylit­tävä määrä lisätään brut­topalkkaan veronalaise­na etu­na. Täl­löin tyel-ansio muo­dos­tuu edun veronalais­es­ta määrästä. Kun verova­paa polkupyöräe­tu annetaan palkan päälle, väl­tytään edun osalta palkan sivuku­lu­jen mak­sul­ta. Tämä käytän­tö lie­nee houkut­tel­e­va sekä työn­tek­i­jälle että työnantajalle.

 

Yrityksen tulo- ja arvonlisäverotus

Yri­tyk­sen tulovero­tuk­ses­sa yri­tyk­sen kalus­toon han­kit­tu polkupyörä vähen­netään vuo­tuise­na pois­tona irtaimen käyt­töo­maisu­u­den meno­jään­nök­ses­tä. Mikäli polkupyörän taloudelli­nen käyt­töikä on alle kolme vuot­ta, polkupyörä voidaan pois­taa kertapoistona.

Arvon­lisävero­tuk­ses­sa verov­elvolli­nen saa vähen­tää verol­lista liike­toim­intaa varten verol­lise­na oste­tun tavaran tai palvelun veron (arvon­lisävero­la­ki 102§). Mikäli polkupyörä tulee kokon­aan työn­tek­i­jän yksi­tyiseen käyt­töön vapaa-ajalle tai esim. työ­matkali­ikku­miseen kodin ja työ­paikan välil­lä, polkupyörän han­k­in­taan ja huoltoon sisäl­tyvä arvon­lisävero ei ole vähen­net­tävis­sä yri­tyk­sen arvon­lisävero­tuk­ses­sa (vrt. KVL 4.5.2011 N:32 ja KHO 3.11.2011 T 3176).

Polkupyöräe­dun ilmoit­ta­mi­nen tulorek­isteri­in vaatii tarkku­ut­ta. Ohjeis­tus­ta polkupyöräe­dun tulorek­isteri-ilmoit­tamiseen on viimek­si päivitet­ty 20.4.2021.

Susan­na Sil­ven­noinen / Juha Mäki

Laskimo Palvelut oy

Y-tunnus: 2058787-3

Ota yhteyttä

Juha Mäki
040 531 3823
juha.maki@laskimo.fi

Yhteistyössä

Kumppanin logo

Yhteistyössä

Kumppanin logo