Tavaroiden ja palvelujen ostot Suomeen arvonlisäverotuksessa

tammi 21, 2022 | Ostot Suomeen arvonlisäverotuksessa

 

Tavaroiden ja palvelu­jen ostot Suomeen arvonlisäverotuksessa

Tässä kir­joituk­ses­sa käsitel­lään tavaroiden ja palvelu­jen osto­ja Suomeen sekä niiden arvon­lisävero­tus­ta. Tavaroiden ja palvelu­jen ost­a­mi­nen ulko­mail­ta on yri­tyk­sis­sä arkipäivää ja täl­löin on hyvä tietää, miten ostot käsitel­lään arvon­lisävero­tuk­ses­sa. Alv-velvol­lisu­ut­ta selvitet­täessä kan­nat­taa etsiä vas­tauk­set esimerkik­si seu­raavi­in kysymyk­si­in: Kuka ostaa, kuka myy? Sovel­letaanko han­k­in­taan Suomen vai jonkun muun val­tion arvon­lisävero­lakia? Miten alv merk­itään lasku­un? Kuka suorit­taa veron?

Kään­net­ty verov­elvol­lisu­us palvelun ostossa — myyn­ti verote­taan maas­sa, jonne osta­ja on sijoittautunut

Arvon­lisävero­tuk­sen lähtöko­htana on, että val­ti­ol­la on oikeus verot­taa oma­l­la alueel­laan. Arvon­lisävero­tuk­ses­sa verov­elvolli­nen on pääsään­töis­es­ti tavaran tai palvelun myyjä. Kään­netyn verov­elvol­lisu­u­den yleis­sään­nök­sen mukaan elinkeinon­har­joit­ta­jalle tapah­tu­va myyn­ti verote­taan siinä maas­sa, johon osta­ja on sijoit­tau­tunut (AVL 65 §) ja kulut­ta­jalle tapah­tu­va myyn­ti verote­taan siinä maas­sa, johon myyjä on sijoit­tau­tunut (AVL 66 §). Kaikissa EU-mais­sa sovel­letaan kään­net­tyä verov­elvol­lisu­ut­ta. Lähtöko­htana on, että elinkeinon­har­joit­ta­jien välisi­in tavaroiden ja palvelu­jen myyn­tei­hin sovel­letaan kään­net­tyä verov­elvol­lisu­ut­ta sil­loin, kun myyjä ei ole sijoit­tau­tunut osta­jan maa­han (ALV 9§). Jos esimerkik­si myyjä myy Sak­sas­ta palvelun tai tavaran Suomes­sa ole­valle osta­jalle, mak­saa suo­ma­lainen osta­ja palvelus­ta Suomen veron myyjän puoles­ta. Kään­net­ty verov­elvol­lisu­us voi tul­la kyseeseen esimerkik­si sähköis­ten palvelu­iden, kuten eri­lais­ten ohjelmis­tolisenssien tai main­on­ta­palvelu­jen han­k­in­nas­sa. Osta­jan suorit­ta­ma vero on vähen­nyskelpoinen yleistä vähen­nysoikeut­ta koskevin edellytyksin.

Kään­net­ty verov­elvol­lisu­us ei sovel­lu, jos ulko­maalainen myyjä on Suomes­sa verov­elvolli­nen tai hänel­lä on Suomes­sa kiin­teä toimi­paik­ka, joka osal­lis­tuu palvelun myyn­ti­in. Jos palvelun myyn­nistä annetul­la laskul­la on suo­ma­laisen kiin­teän toimi­paikan arvon­lisävero­tun­nus, kiin­teän toimi­paikan kat­so­taan osal­lis­tu­van palvelun suorit­tamiseen. Täl­löin ulko­maalainen myyjä suorit­taa arvon­lisäveron Suomeen.

Kään­net­tyä verov­elvol­lisu­ut­ta ei sovel­leta, kun kyse on ALV 19a§:ssa tarkoite­tus­ta tavaran etämyyn­nistä, henkilökul­je­tus­palvelus­ta, opetuk­ses­ta, kult­tuuri – ja viihde­ti­laisuuk­sista tai muista ALV 69d§:ssa tarkoite­tu­ista palveluista. Täl­löin ulko­maalainen myyjä suorit­taa arvon­lisäveron Suomeen.

Tavaran yhteisöhank­in­ta vs. palvelun kään­net­ty verovelvollisuus 

EU:n sisäl­lä tapah­tu­vaa alv-velvol­lis­ten välistä tavaroiden myyn­tiä ja ostoa kut­su­taan yhteisömyyn­niksi ja yhteisöhank­in­naksi. Yleen­sä tavaran myyn­ti toiselle yri­tyk­selle on yhteisökau­pas­sa vero­ton­ta. Tämä kuitenkin edel­lyt­tää, että tavara kul­jete­taan esimerkik­si Sak­sas­ta Suomeen, jos­sa osta­ja suorit­taa yhteisöhank­in­nas­ta arvon­lisäveron koti­maansa arvon­lisävero­lain mukaises­ti. Kään­net­ty verov­elvol­lisu­us johtaa useim­mis­sa tapauk­sis­sa siis samaan lop­putu­lok­seen kuin yhteisöhank­in­ta eli arvon­lisäveron suorit­taa ostaja.

Elinkeinon­har­joit­ta­jat, jot­ka eivät har­joi­ta vähen­nyk­seen tai palau­tuk­seen oikeut­tavaa toim­intaa, ovat pääsään­töis­es­ti alv-velvol­lisia yhteisöhank­in­nois­sa vain, jos han­k­in­to­jen arvo ylit­tää jäsen­val­tioko­htaisen raja-arvon. Suomes­sa raja-arvo on 10 000 euroa. Yksi­ty­ishenkilö ei voi olla yhteisökau­pan osa­puole­na, ellei kyseessä ole esimerkik­si uuden kul­je­tusvä­li­neen osto.

Mitä yrit­täjän tulee huomioida

Jos suo­ma­lainen elinkeinon­har­joit­ta­ja on kään­netyn verov­elvol­lisu­u­den perus­teel­la velvolli­nen suorit­ta­maan arvon­lisäveron, on sen rek­isteröidyt­tävä ostos­ta arvon­lisäverov­elvol­lisek­si. Myös yhteisöhank­in­noista arvon­lisäverov­elvol­lisik­si tule­vien on ilmoit­taudut­ta­va arvon­lisäverov­elvol­lisek­si. Yhteisöhank­in­ta ohjau­tuu valvon­ta­jär­jestelmässä siihen val­tioon, jon­ka alv-tun­nis­tet­ta osta­ja on käyttänyt.

Jos osta­ja on verov­elvolli­nen kään­netyn verov­elvol­lisu­u­den perus­teel­la tai on kysymys tavaroiden yhteisömyyn­nistä, myyjän on merkit­tävä lasku­un sekä myyjän että osta­jan alv-tun­niste. Tavaran osta­ja voi vapaasti vali­ta tavan, jol­la hän ilmoit­taa arvon­lisävero­tun­nis­teen­sa myyjälle.

Kun tavara tai palvelu oste­taan tois­es­ta EU-maas­ta, arvon­lisäveroa ei merk­itä lasku­un. Yhteisömyyn­ti merk­itään lasku­un esimerkik­si ’’ALV 0% yhteisömyyn­ti’’ tai ’’kään­net­ty verov­elvol­lisu­us’’. Ilmoi­ta ostot arvon­lisäveroil­moituk­sel­la OmaVerossa. Verov­elvolli­nen saa vähen­tää arvon­lisäverol­lista liike­toim­intaa varten tekemästään yhteisöhank­in­nas­ta suoritet­ta­van veron.

Jos myyjältä ei saa alvi­ton­ta laskua, ei osta­jal­la ole vähen­nysoikeut­ta. Osto merk­itään täl­löin kokon­aan kuluk­si, joka sisältää ulko­maisen alvin. Täl­löin ostoa ei ilmoite­ta ollenkaan alv-ilmoituk­sel­la. Alvia ei voi vähen­tää, mut­ta oston voi vähen­tää tuloveroil­moituk­sel­la vähen­nyskelpoi­sis­sa ostois­sa. Täl­lai­sis­sa tilanteis­sa elinkeinon­har­joit­ta­ja voi myös hakea ulko­maisen alvin palautusta.

Susan­na Sil­ven­noinen / Juha Mäki

Laskimo Palvelut oy

Y-tunnus: 2058787-3

Ota yhteyttä

Juha Mäki
040 531 3823
juha.maki@laskimo.fi

Yhteistyössä

Kumppanin logo

Yhteistyössä

Kumppanin logo